Lưu ý thay đổi ký hiệu, số hóa đơn điện tử năm 2023

Lưu ý thay đổi ký hiệu, số hóa đơn điện tử năm 2023

Triển khai hóa đơn điện tử là một chủ trương lớn của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế trong việc hiện đại hóa, số hóa từng bước công tác quản lý tài chính - ngân sách nhà nước góp phần cùng cả nước góp phần thực hiện thành công Chiến lược chuyển đổi số quốc gia theo chủ trương của Đảng, định hướng của Chính phủ. Sau 1 năm triển khai, hóa đơn điện tử đã đem lại những lợi ích to lớn, giúp cơ quan Thuế tập trung cơ sở dữ liệu lớn (big data) về hóa đơn điện tử để phục vụ cho công tác quản lý thuế, từ đó kiểm soát chi phí và chống gian lận về hóa đơn thuế.
Nhằm đảm bảo việc sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đúng quy định, Cục thuế TP Hà Nội lưu ý một số điểm về ký hiệu hóa đơn như sau:
- Ký hiệu hóa đơn điện tử là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số thể hiện ký hiệu hóa đơn điện tử để phản ánh các thông tin về loại hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn điện tử được sử dụng. Trong đó, hai ký tự thứ 3 và thứ 4 là hai chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch.
Ví dụ: Năm lập hóa đơn điện tử là năm 2022 thì thể hiện là số 22; năm lập hóa đơn điện tử là năm 2023 thì thể hiện là số 23;
(Theo Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Điều 4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC).
- Số hóa đơn là số thứ tự được thể hiện trên hóa đơn khi người bán lập hóa đơn. Số hóa đơn được ghi bằng chữ số Ả-rập có tối đa 8 chữ số, bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm có tối đa đến số 99 999 999. Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn trong cùng một ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn.
(Theo Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP).
Như vậy, từ ngày 01/01/2023, người nộp thuế lưu ý liên hệ nhà cung cấp giải pháp phần mềm hoá đơn điện tử để kịp thời thay đổi ký tự năm lập hoá đơn từ “22” (năm 2022) thành “23” (năm 2023), số hóa đơn bắt đầu lại từ số 1.