DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tên văn bản
1 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP 05/08/2015 Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 8/5/2015 quy định chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường
2 130/2018/NĐ-CP 27/09/2018 Chính Phủ Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
3 67/2006/QH11 29/06/2006 Quốc Hội Luật Công nghệ thông tin của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006
4 51/2005/QH11 29/11/2005 Quốc Hội Luật Giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005
5 16/VBHN-BTC 24/05/2017 Bộ Tài Chính Văn bản hợp nhất thông tư số 16/VBHN-BTC quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
6 176/2016/TT-BTC 31/10/2016 Bộ Tài Chính Thông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
7 10/2014/TT-BTC 17/01/2014 Bộ Tài Chính Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 v/v hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
8 49/2016/NĐ-CP 27/05/2016 Chính Phủ Nghị định số 49/2016/NĐ-CP bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn
9 109/2013/NĐ-CP 24/09/2013 Chính Phủ Nghị định 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
10 2660/QĐ-BTC 14/12/2016 Bộ Tài Chính V/v gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
11 1445/2015/QĐ-TCT 06/08/2015 Bộ Tài Chính V/v ban hành quy trình thí điểm quản lý hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
12 1209/QĐ-BTC 23/06/2015 Bộ Tài Chính V/v thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
13 2402/BTC-TCT 23/02/2016 Bộ Tài Chính V/v Hướng dẫn về tiêu thức chữ ký số người mua trên hóa đơn điện tử
14 4290/TCT-DNL 14/10/2015 Bộ Tài Chính V/v Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy trong trường hợp mặt hàng chiếm nhiều trang giấy
15 37/2017/TT-BTC 27/04/2017 Bộ Tài Chính V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.
16 26/2015/TT-BTC 27/02/2015 Bộ Tài Chính Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ
17 39/2014/TT-BTC 31/03/2014 Bộ Tài Chính Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 21/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2014/ND-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ
18 04/2014/NĐ-CP 17/01/2014 Chính Phủ Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
19 51/2010/NĐ-CP 14/05/2010 Chính Phủ Nghị định của Chính phủ số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
20 32/2011/TT-BTC 14/03/2011 Bộ Tài Chính V/v hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
21 2019/TT-BTC 1/11/2018 Bộ Tài Chính Dự thảo Thông tư hướng dẫn nghị định 119/2018/NĐ-CP
22 119/2018/NĐ-CP 15/10/2018 Chính Phủ Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ